Sử dụng thông tin chi tiết về phiên đấu giá để so sánh hiệu suất

Bạn đánh giá:  / 0
DỡHay 

Báo cáo Thông tin chi tiết về Phiên đấu giá cho phép bạn so sánh hiệu suất của mình với các nhà quảng cáo khác đang tham gia vào cùng phiên đấu giá với bạn. Thông tin này có thể giúp bạn ra các quyết định chiến lược về lựa chọn đặt giá thầu và ngân sách bằng cách hiển thị cho bạn nơi bạn đang thành công và nơi bạn có thể bỏ lỡ cơ hội để cải thiện hiệu suất. Báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá có sẵn cho cả chiến dịch Tìm kiếm và Mua sắm.

 

Bài viết này giải thích thống kê có trong báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá, cách tìm báo cáo và cách đặt bộ lọc để tìm từ khóa, nhóm quảng cáo và chiến dịch có sẵn báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá. 

Khái niệm cơ bản về AdWords

Phiên đấu giá: cách Google quyết định quảng cáo nào sẽ hiển thị và thứ tự của những quảng cáo đó

Thống kê thông tin chi tiết về phiên đấu giá

Báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá khác nhau đối với chiến dịch Tìm kiếm và Mua sắm.

Báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá cho chiến dịch Tìm kiếm cung cấp 6 thống kê khác nhau: tỷ lệ hiển thị,vị trí trung bình, tỷ lệ trùng lặp, tỷ lệ vị trí phía trên, tỷ lệ đầu trang và tỷ lệ xếp hạng cao. Bạn có thể tạo báo cáo cho một hoặc nhiều từ khóanhóm quảng cáo hoặc chiến dịch (miễn là chúng đáp ứng ngưỡng hoạt động tối thiểu trong khoảng thời gian đã chọn) và kết quả phân đoạn theo thời gian và thiết bị.

Báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá cho chiến dịch Mua sắm cung cấp 3 thống kê khác nhau: tỷ lệ hiển thị, tỷ lệ trùng lặp và tỷ lệ xếp hạng cao. Bạn có thể tạo báo cáo cho một hoặc nhiều nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch (miễn là chúng đáp ứng ngưỡng hoạt động tối thiểu trong khoảng thời gian đã chọn) và phân đoạn kết quả theo thời gian và thiết bị. Dữ liệu thông tin chi tiết về phiên đấu giá cho chiến dịch Mua sắm có sẵn từ tháng 10 năm 2014 đến hiện tại.

Mô tả thống kê Thông tin chi tiết về phiên đấu giá

Vị trí trung bình là cách nhanh chóng để đánh giá mức độ mà quảng cáo của bạn đang xếp hạng so với xếp hạng quảng cáo của các nhà quảng cáo khác cạnh tranh trong cùng các phiên đấu giá. Vị trí trung bình là xếp hạng trung bình của quảng cáo trong các phiên đấu giá, xác định thứ tự của quảng cáo trên trang kết quả tìm kiếm.

Ví dụ: Nếu một trong những người tham gia trong báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá của bạn hiển thị “5” trong cột vị trí Trung bình, điều này nghĩa là quảng cáo của người tham gia được hiển thị trung bình ở vị trí thứ 5 trên trang kết quả tìm kiếm nơi quảng cáo của bạn cũng được hiển thị.

Tỷ lệ hiển thị là số lần hiển thị bạn nhận được chia cho số lần hiển thị ước tính bạn đủ điều kiện nhận được. Tính đủ điều kiện dựa trên cài đặt nhắm mục tiêu, trạng thái phê duyệt, giá thầu và Điểm chất lượng của quảng cáo hiện tại của bạn. Trong báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá, tỷ lệ hiển thị cũng cho bạn biết về tỷ lệ hiển thị của các nhà quảng cáo khác, là tỷ lệ của các phiên đấu giá mà trong đó bạn cũng đang cạnh tranh. Lưu ý rằng chiến dịch Mua sắm không sử dụng Điểm chất lượng. Tuy nhiên, chất lượng và mức độ liên quan tổng thể củaQuảng cáo mua sắm góp phần vào khả năng đủ điều kiện của quảng cáo. Tìm hiểu thêm về theo dõi tỷ lệ hiển thị.

Tỷ lệ trùng lặp là tần suất quảng cáo của một người tham gia khác đã nhận được hiển thị khi quảng cáo của bạn cũng nhận được hiển thị.

Ví dụ: Nếu một trong những người tham gia khác trong báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá của bạn hiển thị “60%” trong cột Tỷ lệ trùng lặp, điều này nghĩa là 6 trong tổng số 10 lần quảng cáo của bạn đã hiển thị, quảng cáo của người tham gia này cũng hiển thị.

Tỷ lệ vị trí phía trên là tần suất quảng cáo của người tham gia khác được hiển thị ở vị trí cao hơn các quảng cáo của bạn, khi cả hai quảng cáo của bạn được hiển thị cùng một lúc.

Ví dụ: Nếu một trong số các nhà quảng cáo khác trong báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá của bạn hiển thị "5%" ở cột Tỷ lệ vị trí phía trên, điều này có nghĩa là quảng cáo của người tham gia khác được hiển thị ở vị trí trên các quảng cáo của bạn trong 5 trong số mỗi 100 lần các quảng cáo của bạn được hiển thị cùng một lúc.

Tỷ lệ đầu trang cho bạn biết tần suất quảng cáo của bạn (hoặc quảng cáo của người tham gia khác, tùy thuộc vào dòng bạn đang xem) được hiển thị ở đầu trang, phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền.

Tỷ lệ xếp hạng cao

Tỷ lệ xếp hạng cao là phần trăm được xác định bằng số lần quảng cáo của bạn được xếp hạng cao hơn trong phiên đấu giá so với quảng cáo của người tham gia khác, cộng với số lần quảng cáo của bạn được hiển thị trong khi quảng cáo của họ thì không, chia cho tổng số phiên đấu giá quảng cáo bạn đã tham gia.

Lưu ý

Báo cáo này cung cấp thông tin về các nhà quảng cáo khác đã tham gia cùng phiên đấu giá với bạn. Điều này không cho biết nhà quảng cáo khác có cùng cài đặt quảng cáo giống bạn. Chỉ số của các nhà quảng cáo khác được hiển thị chỉ dựa trên các trường hợp khi quảng cáo của bạn cũng đã được đánh giá đủ điều kiện để xuất hiện. Báo cáo này sẽ không hiển thị từ khóa, chất lượng, giá thầu hoặc các cài đặt thực tế từ chiến dịch của bạn và báo cáo đó sẽ không cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về cùng một thông tin cho những người khác.

Mặc dù thông tin này đã có sẵn bằng cách tìm kiếm trên Google—và nhiều người đã cố gắng dự tính dữ liệu này bằng cách quét các quảng cáo xuất hiện—báo cáo này sẽ giúp cho việc truy cập và hiểu thông tin này dễ dàng hơn. Báo cáo này có sẵn cho các nhà quảng cáo có từ khóa, nhóm sản phẩm, nhóm quảng cáo và chiến dịch có ngưỡng hoạt động tối thiểu.

Tìm báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá

Dữ liệu thông tin chi tiết về phiên đấu giá có sẵn cho chiến dịch Tìm kiếm và Mua sắm đáp ứng ngưỡng hoạt động tối thiểu. Đối với chiến dịch Tìm kiếm, bạn có thể tạo báo cáo cho từ khóa, nhóm quảng cáo và chiến dịch. Đối với chiến dịch Mua sắm, bạn có thể tạo báo cáo cho nhóm quảng cáo và chiến dịch.

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịchNhóm quảng cáo hoặc Từ khóa dựa trên thông tin bạn muốn xem trong báo cáo.
 3. Nếu bạn muốn chọn chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc từ khóa cụ thể, nhấp vào hộp bên cạnh mỗi mục. Lưu ý: bạn chỉ có thể chọn các từ khóa trên một trang cùng một lúc (trừ khi bạn chạy báo cáo cho “Tất cả”).
 4. Nhấp vào hộp Chi tiết ở đầu bảng thống kê.
 5. Trong menu thả xuống, trong "Thông tin chi tiết về đấu giá", nhấp vào Tất cả hoặc Đã chọn.
 6. Bây giờ, bạn sẽ được đưa đến báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá. Lưu ý: chỉ từ khóa và nhóm quảng cáo đáp ứng ngưỡng hoạt động tối thiểu sẽ có báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá.
 7. Nếu bạn chọn chỉ chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo Tìm kiếm hoặc chỉ chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo Mua sắm, bạn sẽ thấy báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá tương ứng. Nếu bạn chọn kết hợp chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo Tìm kiếm và Mua sắm, bạn sẽ cần chọn nút radio Chiến dịch tìm kiếm hoặc Chiến dịch mua sắm.

Tạo bộ lọc Thông tin chi tiết về phiên đấu giá

Để giúp bạn tìm từ khóa, nhóm quảng cáo và chiến dịch có sẵn báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá, bạn có thể tạo bộ lọc. Bộ lọc Thông tin chi tiết về phiên đấu giá cho phép bạn xem nhanh, xem từ khóa, nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch nào của bạn có sắn báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá để xem.

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịchNhóm quảng cáo hoặc Từ khóa dựa trên thông tin bạn muốn xem trong báo cáo.
 3. Nhấp vào nút Bộ lọc phía trên bảng thống kê của bạn.
 4. Nhấp vào Tạo bộ lọc
  Create filter
   
 5. Nhấp vào menu thả xuống trong bảng điều khiển xuất hiện để xem danh sách các điều kiện cho bộ lọc mới. ChọnThông tin chi tiết về phiên đấu giá và nhấp vào Khả dụng từ menu thả xuống "khớp với bất kỳ". (Nhấp vào Không khả dụng để tạo bộ lọc cho từ khóa hoặc nhóm quảng cáo chưa có đủ hoạt động cho báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá.)
  Select "Auction insights" and "Available"
   
 6. Lưu bộ lọc mới này bằng cách chọn hộp "Lưu bộ lọc" và nhấp vào Áp dụng. Bảng tự động cập nhật để hiển thị cho bạn từ khóa hoặc nhóm quảng cáo có sẵn báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIN HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. '; document.write(''); document.write(addy_text70228); document.write('<\/a>'); //-->\n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Gọi: 0906 116 486 » Tư Vấn Ngay
Trụ Sở Chính: Số 87 Ngõ Hòa Bình 7, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
VPGD: Tầng 3-4, Số 01 Thái Hà - Trung Liệt - Đống Đa - Hà Nội (Viet Tower Building - Đầu Phố Thái Hà Chùa Bộc)
 CN 01: 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội (TNR Tower Building)
 CN 02: 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội ( Hồ Gươm Plaza )
 CN 03: 03 Lương Yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội (SUN Ancora Building)
 CN 04: 265 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội (FLC Twin Towers Building)
 
Giấy đăng ký kinh doanh số: 0105127719
Ngày cấp 19 tháng 01 năm 2011
Nơi cấp: Sở kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội
Chủ sở hữu: Trần Đức Thắng